cz uk

Vyhledávání
Kategorie
trespresidentes.com

diveFIT.com
Novinky
Nejprodávanější


I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Marie Honyschová, IČ 45552 0661 se sídlem Šafaříkova 550 Hradec Králové 500 02, dále jen jako"firma) a kupujícího (osoby uzavírající kupní smlouvu s firmou prostřednictvím nabídky formou řádně vyplněné objednávky internetového obchodu www.marhon.cz a akceptuje objednávky firmou).

Pokud obchodní podmínky neupravují jinak, řídí se kupní smlouva uzavřená na výše uvedeném základě ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského, příp. obchodního zákoníku.

Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní a mohou podléhat obsahovým změnám.

Nejsme plátci DPH.

II. Ochrana osobních údajů

Osobní data jsou zpracována v souladu ze zákonem číslo 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů a to v marketingové databázi firmy při plném respektování povinnosti správce dle ust. § 5 zákona. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.marhon.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje dalším subjektům bez souhlasu kupujícího, s výjimkou třetích osob podílejících se bezprostředně na objednávce objednaného zboží (banka, pošta, přepravce).

III. Objednávka, uzavření smlouvy
1. Zaregistrovaný zákazník odesláním řádně vyplněné objednávky vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu www.marhon.cz

2. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy a je považována za závaznou, pokud obchodní podmínky nestanoví jinak. Objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, e-mail, telefoní spojení pro ověření objednávky , dodací adresu a způsob úhrady.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, konečná cena je zaslána zákazníkovi v e-mailové zprávě o přijetí objednávky, která současně slouží k jejímu ověření. U objednávky zboží v ceně přesahující 5000,- Kč si prodávající vyhrazuje také telefonické ověření přijaté objednávky. Kupní smlouva pak vzniká potvrzením objednávky, případně samotným dodáním zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem aktualizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

IV. Zrušení objednávky
Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Kupující může zrušit odeslanou objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání a to telefonicky, nebo e-mailem.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

· zboží se již nevyrábí nebo nedodává

· změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tyto situace nastanou, se prodávající zavazuje kontaktovat kupujícího emailem nebo telefonicky a upřesnit další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

V. Vrácení zboží

Jestliže kupujícímu bezprostředně po obdržení zboží zjistí, že mu z jakéhokoliv důvodu zboží nevyhovuje, má možnost je vrátit následovně:

  1. Zboží musí být naprosto neporušené, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje
  2. Kupující musí odeslat zásilku do pěti dnů od obdržení.
  3. Ve vracené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky
  4. Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné, je odečtena částka za vrácení peněz dle ceníku pošty či banky. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato!VI. Dodací podmínky
1. Místem plnění je dodací adresa, kterou kupující uvede v objednávce.

2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí po předchozí domluvě nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době:

- zboží na skladě je zasíláno bezprostředně po autorizaci objednávky, nejdříve však 24 hodin od odeslání objednávky (storno lhůta)

- pokud kupující objedná zboží, které není na skladě, informuje ho prodávající o dodací lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Prodávající si vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je zákazník neprodleně informován.

VII. Platební podmínky, způsoby doručení
1. Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí. Kupující současně uhradí případné náklady dopravy (poštovné, přepravné).

2. Při větším objemu obchodu nebo odběru většího množství jednoho druhu zboží je možno telefonicky sjednat speciální ceny nebo podmínky. Speciální ceny mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních nebo marketinkových akcích.

V současné době je možné zboží maloobchodního prodeje hradit 2 způsoby:

1. V hotovosti - při osobním odběru zboží pouze po předchozí domluvě

2. Dobírka - při převzetí dobírky V případě dobírky je zboží zasíláno prostřednictvím České pošty nebo PPL. Poštovné je účtováno dle platných tarifů České pošty a PPL nebo jiných zvolených dopravců.

VIII. Reklamace
Prodávající poskytuje zákonem stanovenou záruku na vady materiálu nebo zpracování dodaného zboží a to po dobu uvedenou v záručním listě a za předpokladu dodržování pokynů uvedených v návodu k použití dodávaného zboží (např. garanční prohlídky, nedovolenost úprav, nevhodné použití, ztráta záruky při použití neautorizovaných částí, apod.).

Prodávající upozorňuje zejména na skutečnost, že záruka se nevztahuje na poškození dodaného zboží vlivem užití výrobku společně s neoriginální částí nebo výrobcem neschváleným příslušenstvím. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené neodborným použitím předmětu koupě, mechanickým poškozením nebo opotřebením či jinými vnějšími vlivy.

Kupující je povinen o zjištěné vadě materiálu nebo zpracování dodaného zboží neodkladně informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

Po potvrzení přijetí reklamačního formuláře prodávajícím, kupující zašle reklamované zboží do sídla prodávajícího na vlastní náklad a riziko. S reklamovaným zboží kupující zašle kopie dodacího a záručního listu v tištěné podobě, jinak nemůže být reklamační nárok kupujícího uznán.

Prodejce si po konzultaci s výrobcem vyhrazuje právo na posouzení oprávněnosti reklamačního nároku.

V případě oprávněnosti reklamačního nároku kupujícího prodávající zboží opraví na svůj náklad ve lhůtě 30 dnů, u neodstranitelných vad zboží vymění a na svůj náklad zašle kupujícímu.

V případě nemožnosti výměny vadného zboží vrátí prodávající kupní cenu. V případě neoprávněného reklamačního nároku odešle prodávající po předchozím upozornění zboží kupujícímu zpět, na náklad kupujícího. Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů (za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.

Reklamované zboží se zasílá v souladu s výše uvedeným na korespondenční adresu Marie Honyschová Šafaříkova 550 Hradec Králové 500 02

IX. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí od 1.10.2009 ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Zákazník odesílající objednávku současně bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky.

Design and Hosting by Webmont.cz Copyright © MontyShop.com 2008 - 2013